PGNiG sin virksomhet på norsk kontinentalsokkel

PGNiG Upstream Norway har interesser i 21 lete- og produksjonslisenser på norsk sokkel, lokalisert i følgende hav: Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. Sammen med sine partnere er selskapet involvert i produksjon av hydrokarboner fra Skarv, Morvin, Vilje og Vale og Gina Krog, samt utvikling av Snadd og Storklakken-feltene. Innenfor de resterende lisensene gjennomfører selskapet letingprosjekter.

Hovedaktiveten til PGNiG Upstream Norway er Skarv-feltet, utviklet ved hjelp av en flytende FPSO-produksjonsenhet. Enheten eies av lisensinnehavere, inkludert PGNiG UN, og forventes å fortsette sin drift i de neste 20 årene. Morvin-, Vilje- og Vale-feltene består av et sett med brønner som har blitt knyttet tilbake til eksisterende produksjonsinfrastruktur. I 2016 produserte selskapet 555.000 tonn råolje og 517 millioner m3 naturgass fra de fire feltene.

I juni 2017 startet selskapet produksjon av olje og gass fra Gina Krog-feltet. Det er et stort felt med innledende reserver på 218 millioner fat oljeekvivalenter. og med en betydelig undersøkelsesoppside.

I 2015 og 2016 fortsatte PGNiG Upstream Norway å utvikle Gina Krog og Snadd feltene. På Gina Krog startet den spesialdesignede Maersk boreriggen forboring av produksjonsbrønner i 2015. Samtidig startet konstruksjonen av fagverksstrukturen for plattformen i Holland, mens arbeidet med topside- og boligkvarteret begynte henholdsvis i South Korea og Norge, noe som demonstrerer at utbyggingen av Gina Krogfeltet virkelig er et veldig globalt prosjekt. Parallelt var det marin aktivitet, som for eksempel legging av intrafelt rørledninger og andre undersjøiske strukturer på Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

Videre i 2016 valgte Skarv-partnerne utviklingskonseptet for Snadd utbyggingen. Investeringsplanen forutsetter at tre nye produksjonsbrønner skal bores i 2019 og 2020, og produksjonen vil starte i fjerde kvartal 2020. PGNiG Upstream Norway, sammen med sine partnere, fortsatte også arbeidet med de resterende letelisensene.

I 2016 ble PGNiG Upstream Norway tildelt interesser i 5 nye letelisenser på norsk sokkel, og i begynnelsen av 2017 tildelte Olje- og energidepartementet PGNiG ytterligere 2 lisenser i den såkalte nummererte lisensrunden. En av lisensene ble tildelt PGNiG Upstream Norway som operatør. I løpet av de neste årene vil selskapet, sammen med sine partnere, gjennomføre geologiske og geofysiske analyser med sikte på å identifisere prospekter med potensielle ressurser som er store nok til å rettferdiggjøre leteboring. Etter denne perioden vil PGNiG og dets partnere enten bestemme seg for å bore en eller flere letebrønner for å teste strukturene eller gi opp lisensen uten å bore.

De nye lisensene er preget av et gasspotensial, som er direkte forbundet med PGNiG SAs planer for gassimport fra Norge til Polen (Baltic Pipe-prosjektet). Begge lisensene ligger i nærheten av eksisterende produksjonsinfrastruktur og rørledninger, noe som i stor grad kan forenkle og akselerere investeringsprosessen. PGNiGs råoljeproduksjon i Norge selges direkte fra feltene til Shell International Trading og Shipping Company Ltd (Skarv, Vilje og Vale felt) og TOTSA Total Oil Trading SA (Morvin feltet).

Naturgass produseres også på alle feltene (unntatt Vilje-feltet), og denne gassen blir exportert via det eksisterende offshore-transmisjonsnettverket. PGNiGs gass eksporteres hovedsakelig til Tyskland, hvor den mottas av PGNiG Supply & Trading GmbH. De største salgsmarkedene for PGNiG UN er Norge, Tyskland og Storbritannia.